Időpont foglalás
Mire jó a konzultáció?

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, választ kap arra kérdésére is, hogy „mi az amiben egy ügyvéd segítségére lehet”.

A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

i

Polgári jog

Gazdasági jog

A Ptk. Harmadik könyve tartalmazza a jogi személyekre vonatkozó általános szabályokat,  a gazdasági társaságok közös szabályait, valamint az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó részletszabályokat.

A cégjog az a szabályrendszer, amely a cégek alapításával, nyilvántartásával és megszüntetésével foglalkozik. Egyrészt ebbe a témába tartozik az összes fenti fogalom, másrészt ide tartoznak a cégek megszüntetésének különböző formái is: a felszámolási eljárás, a kényszertörlési és a végelszámolási eljárás is.

Mik azok a cégek?

Olyan jogalanyt kell érteni alatta, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. E definíción belül képez ún. halmazt a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen arányban kell viselniük. A társaság a tag részére az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést vagy más vagyoni szolgáltatást. A gazdasági társaságok közé tartozik a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, illetve a részvénytársaság.

Hogyan alapítsak céget?

A cégalapítás első lépése az alapítandó cég adatainak meghatározása, megadása. Ilyen fontos adatok a cégnév, cégforma, cég székhelye, e-mail címe, a tagok neve és vagyoni hozzájárulásuk mértéke, az alapítandó cég jegyzett tőkéjének meghatározása, a vezető tisztségviselő(k) neve, és a tevékenységi kör meghatározása. Emellett további adatok is megadhatóak, így telephely, fióktelep vagy éppen a könyvvizsgáló személye. A tevékenységi kör vagy körök pontos meghatározása a hatályos TEÁOR- jegyzékből történik.

A gazdasági társaság létesítő okirata – a részvénytársaság és az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság kivételével – a társasági szerződés. A részvénytársaság létesítő okirata az alapszabály, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságé az alapító okirat.

A létesítő okiratot valamennyi alapító tagnak alá kell írnia. A létesítő okiratot közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító kamarai jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Fontos, hogy amennyiben jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Cégbejegyzése

A gazdasági társaságot (cég) a székhely szerint illetékes Cégbíróságon kell bejelenteni. A cégbejegyzés során közzéteszik a Cégközlönyben a létrejött cég adatait. A cégbejegyzési eljárásban jogi képviselet kötelező.

Cégbíróság

A cégbíróság feladata a gazdasági társaságok alaki törvényességének vizsgálata, amely feladat két típusra/csoportra bontható:

 • a cégjegyzékbe vétel előtt megvizsgálják a társasági szerződést és a szervezetet, működést meghatározó okiratokat,
 • törvényességi felügyeletet gyakorol, tehát a cég működése során is vizsgálják annak határozatait, ellenőrizve ezzel a jogszabályoknak való megfelelést.

Magyarországon jelenleg 20 Cégbíróság működik. Az, hogy az Ön által létesíteni kívánt gazdasági társaság (cég) esetében ki fog eljárni, azt a cég székhelye határozza meg.

A Cégbíróság a cégjegyzékben tartja nyilván a konkrét céget és a rá vonatkozó adatokat. Ennek az elektronikus változata az e-cégjegyzék.

A cég a cégbejegyzés eredményeként megjelenik a cégnyilvántartásban.  A cégnyilvántartás a cégek nyilvántartására szolgáló adatbázis. A cégnyilvántartás az ingatlan-nyilvántartáshoz hasonlóan közhiteles nyilvántartás. Fontos megjegyezni, hogy a cégnyilvántartás az a cégjegyzékből, valamint a benne szereplő adatokból áll.

Gazdasági jog

Irodám teljeskörű gazdasági szolgáltatást nyújt, amely biztosítja üzleti céljainak eléréséhez szükséges jogszerű megoldásokat. Tapasztalatom alapján a mai dinamikusan fejlődő világban gyors, naprakész, üzleti-gondolkodású az egyedi ügyre tanácsadás elengedhetetlen a piaci folyamatokat folyamatosan követő gazdasági társaságoknál. Különösen fontosnak tartom, hogy részt vegyek a cégalapítás mellett a céget érintő eljárásokban, valamint követeléskezelésben és esetleges jogi vita esetén a peres képviseltben.

Szerződések

A Ptk. Hatodik könyve határozza meg kötelemre, a jognyilatkozatokra, a szerződésekre, valamint az egyes szerződés típusokra vonatkozó szabályokat, alapelveket, amelyeket szem előtt tartva kell eljárni a szerződés megkötése során. A mindennapokban számtalan szerződést kötünk tudatosan, de akár észrevétlenül is.

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.

Jogszabály meghatározhatja a szerződés valamely tartalmi elemét, ilyen esetben a szerződés a jogszabály által előírt tartalommal jön létre. A Ptk. rendelkezik továbbá a szerződés megkötéséről, így létrejöttéről és tartalmáról.

Szerződést lehet kötni szóban, írásban és ráutaló magatartással.

A Ptk. egyes szerződések érvényességét kötelező alakisághoz, és akár egyes szerződéseket ügyvédi ellenjegyzéshez kötheti, mint ahogy az ingatlannal kapcsolatos szerződések.

Ptk. előforduló egyes szerződések:

 1. Tulajdonátuházó szerződések: adásvételi szerződések, valamint különös nemei (elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi és eladási jog, részletrevétel, megtekintésre vétel, próbára vétel, mint szerinti vétel), altípusai, csereszerződés, ajándékozási szerződés.
 2. Vállalkozási típusú szerződések: vállalkozási szerződés, tervezési szerződés, kivitelezési szerződés, kutatási szerződés, utazási szerződés, mezőgazdasági vállalkozási szerződés, közszolgáltatási szerződés, fuvarozási szerződés,
 3. Megbízási típusú szerződések: megbízási szerződés, bizományi szerződés, közvetítői szerződés, tartós közvetítői szerződés, szállítmányozási szerződés, bizalmi vagyonkezelői szerződés
 4. Használati szerződés: bérleti szerződés, lakásbérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés
 5. Letéti szerződések: letéti szerződés, gyűjtő és a rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés
 6. Forgalmazási és a jogbérleti (franchise) szerződés
 7. Hitel és a számlaszerződések: hitelszerződés, kölcsönszerződés, betétszerződés, folyószámla-szerződés, fizetésiszámla-szerződés, fizetési megbízási szerződés, faktoring szerződés, pénzügyi lízingszerződés,
 8. Biztosítéki szerződések: kezességi szerződés, garanciaszerződése
 9. Biztosítási szerződések
 10. Tartási és az életjáradéki szerződések

Manapság számos szerződés minta tölthető le az internetről, többségük valamely hibában szenved, amely megtévesztő lehet a felek számára. Ahhoz, hogy a szerződés az Ügyfél igényeinek megfelelő tartalommal, így jogokkal és kötelezettségekkel jöjjön létre, valamint, hogy elérje a szerződő felek tényleges szándékát célszerű az adott szakterületen jártas ügyvéd igénybevétele.

Konzultáció

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, és választ kap az adott szerződéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire, valamint igényeire is. A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

Ingatlanjog

Az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezéseket a Ptk.-n kívül más jogszabályok is szabályozzák. Számos olyan jog vagy kötelezettség létezik, amellyel minden leendő – vagy már meglévő ingatlannal rendelkező – tulajdonosnak hasznos tisztában lennie. Fontos kiemelni, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén legyünk tisztában rá vonatkozó szabályokkal, rendelkezésekkel. Tapasztalatom alapján a laikus ember csekély tapasztalattal és jogszabályi ismerettel rendelkezik, amikor ingatlant szeretne megvásárolni.

Ingatlan tulajdonjogát leggyakrabban adásvétel, csere, ajándékozás, öröklés és esetlegesen elbírtoklás útján szerezhetjük meg.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni ingatlan vásárlása során és azt követően az új tulajdonost megillető jogok és kötelezettségek nem feltétlenül azonosak a korábbi tulajdonoséval (eladó).

Tulajdonjog keletkeztetése, megszűnése vagy éppen módosítása közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban lehetséges.

Mit jelent az ellenjegyzés?

Ellenjegyzéssel ellátottot magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor fogadható el, ha tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, KASZ számát, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést. Az ellenjegyzés ügyvéd általi érvényességének további feltétele a szárazbélyegző által történt lenyomata.

Az eladó személyét gondosan ellenőrizni kell, hiszen csak tényleges tulajdonossal kötött szerződés alapján szerezhet tulajdont a vevő. Ügyvédi közreműködés esetén az ügyvéd kötelessége az eladó(k) vagy vevő(k) személyazonosságának ellenőrzése.

Ingatlanok gyakran nem 1/1 arányú tulajdont képeznek, hanem több személy meghatározott arányban tulajdonosa, de előfordulhat, hogy a vevői oldalán jelentkezik több személy, akik meg akarják venni az ingatlant. Tapasztalatom alapján ebből a szerződéskötést megelőzően több probléma is merül fel az ingatlan hasznosítása vagy használatával kapcsolatban, amely akár az adásvételi szerződés létrejöttének buktatója is lehet.

Az ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

Első és legfontosabb az ingatlan-nyilvántartás, amely közhiteles nyilvántartásként tartalmazza és hitelesen tanúsítja az országban található valamennyi ingatlan adatait, így az ingatlanhoz tartozó jogokat és jelentős tényeket, továbbá a bejegyzett személyeknek a jogait és személyi adatait.

Fontos kiemelni, ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek vagy tényt feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokról vélelmezni kell, hogy fennáll és azok a jogosultat illetik meg. Éppen ezért ingatlan vásárlása előtt az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat ellenőrizni kell. Ez több szempontból is jelentőséggel bír, hiszen egyrészt ellenőrizhető, hogy az eladó által közölt adatok megfelelnek-e a nyilvántartásban szereplő adatokkal, másrészt pedig a később esetleges jogvita esetén nem hivatkozhat arra, hogy bizonyos tényekről nem volt tudomása.

Ingatlan adásvételi szerződést minden esetben írásba kell foglalni, mivel az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzet adásvételi szerződésbe foglalni. Az egyszerűnek tűnő adásvételi szerződés is rejthet buktatókat, ezért fontos megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvéd segítségét kérni.

Konzultáció

Amennyiben ingatlan adásvételében gondolkodik érdemes az ügyben jártas ügyvéddel konzultálni. A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, és választ kap az adott szerződéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseire, valamint igényeire is. A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

 


Segítségre van szüksége? Hívjon most!
+36 70 434 8763