Időpont foglalás
Mire jó a konzultáció?

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, választ kap arra kérdésére is, hogy „mi az amiben egy ügyvéd segítségére lehet”.

A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

i

Vagyon elleni bűncselekmények

Lopás

Btk. 370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást kisebb értékre vagy

b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást

ba) bűnszövetségben,

bb) üzletszerűen,

bc) dolog elleni erőszakkal – ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,

bd) zsebtolvajlás útján,

be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,

bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,

bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,

bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy

bi) erdőben jogellenes fakivágással

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást nagyobb értékre,

b) a kisebb értékre elkövetett lopást

ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,

bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,

bc) vallási tisztelet tárgyára,

bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,

be) nemesfémre vagy

c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén

követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást jelentős értékre vagy

b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen nagy értékre vagy

b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen jelentős értékre vagy

b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el.

Bűncselekmény lényegi kérdései

Elkövetési tárgy

A lopás elkövetési tárgya az idegen, ingó, értékkel bíró dolog. A három feltétel bármelyikének hiánya esetén az adott elkövetési tárgy eltulajdonítása nem lopást, hanem valamely más bűncselekményt (például okirattal visszaélést) valósít meg.

Dolog valamennyi, az ember által fizikailag birtokolható testi tárgy, például autó, bútor, élelmiszer, műszaki cikk, pénz. A törvény kiterjesztőleg értelmezi a dolog fogalmát, mert például a villamos- és a gazdaságilag hasznosítható más energiát, valamint a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is ide sorolja, amelyek a bennük tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagukban is biztosítják. Bár a villamos áramot vagy a vizet a maga fizikai valójában nem lehet birtokba venni, ha valaki a villany- illetve a vízóra “átalakításával”, megcsapolásával ellenszolgáltatás nélkül jut villamos áramhoz, vízhez, lopást követ el.

Nem lehet a lopás elkövetési tárgya holttest, azonban valamilyen, a szervátültetés céljából eltávolított emberi szerv (szív, vese) már igen. Nem követhető el a cselekmény ingatlanra sem, de annak leválasztható részéire – tégla, cserép, ajtó, ablak, csatorna, villanykapcsoló, vezetékek, csempe, kád – igen.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Okirat mint a lopás tárgya

Az okiratok eltulajdonításának megítélése attól függ, hogy milyen formában testesítik meg a bennük foglalt vagyoni értéket vagy jogosultságot. Ha önmagában az okirat birtoklása lehetőséget ad a benne foglalt érték feletti rendelkezésre, eltulajdonítása a lopás tényállási körébe esik. Így a korábban forgalomban lévő bemutatóra szóló értékpapír vagy egy ruhatári jegy esetén nincs szükség egyéb tudásra vagy információra, hogy a tolvaj az okiratok által megtestesített pénzhez vagy ruhaneműhöz hozzájusson, a felett rendelkezzen, így lopást követ el. Ugyanez nem áll fenn a névre szóló értékpapíroknál. Ebben az esetben, illetve ha az okirat nem vagyoni jogot testesít meg, elvétel esetén az elkövető okirattal visszaélésért felel.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A dolog idegensége

Fontos feltétel, hogy a dolog idegen legyen az elkövető számára. Ebből következően bármilyen kis hányadában sem lehet az elkövetőé, de mindenképpen valaki másnak – természetes vagy jogi személynek – a tulajdonában kell állnia. A közös tulajdonban lévő dolog minden egyes elemére valamennyi tulajdonos joga kiterjed. Így házastársak esetében a házasság fennállása alatt, a vagyonközösségben szerzett dolgok közös tulajdonba kerülnek, mely tényt a megromlott házastársi viszony sem érinti. Ha ekkor valamelyik fél elviszi a közösen vett bútorokat, híradástechnikai cikkeket, nem valósíthat meg lopást, sem az, aki visszaszerzi tőle. Természetesen bármelyik fél külön vagyona már lehet a lopás elkövetési tárgya.

A büntetőjog nem vizsgálja, hogy az adott dolog hogyan jutott az előző birtokoshoz vagy tulajdonoshoz, hanem a fennálló birtokviszonyt védi. Így lopni a tolvajtól is lehet.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elveszett, elhagyott dolog

A dolog nem lehet uratlan, így az elhagyott, gazdátlan – mint például a szemétbe kidobott vagy az erdőn, mezőn sétálva talált – dolgok eltulajdonítása főszabály szerint nem valósít meg bűncselekményt. Ha azonban a dolog jellegéből, értékéből vagy a helyszínből feltételezhető, hogy véletlenül vagy tévedésből elhagyott, elvesztett tárgyról van szó, a cselekmény már jogellenes. Így ha az elkövető a ház előtti kukában vastag aranyláncot talál, lopást követ el. Ennek alapja, hogy a dolog addig nem minősülhet uratlannak, amíg a tulajdonosnak fennmarad a lehetősége, hogy a dolog feletti uralmát visszaszerezze (azaz észlelve a lánc hiányát, kiszalad a ház elé és átnézi a szemetet).

E körbe tartoznak például a nagyközönség számára nyitva álló hivatali helyiségek, illetve egyéb közhivatalok, vendéglátóipari egységek, oktatási intézmények, valamint a közforgalmú közlekedési, szállítási vállalat különféle járművei. Ekkor az adott hely, az adott közlekedési eszköz kezelőjének vagy üzemeltetőjének kerül birtokába a dolog, aki a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint jár el. A tulajdonos náluk keresheti elvesztett értékeit.

Nem minősül uratlannak az elhullott vad, annak trófeája, vagy az elkóborolt állat. Ezek eltulajdonítása, az állat befogása lopás.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A dolog értéke

A lopás elkövetési tárgyaként megjelenő dolognak értékkel bírónak kell lennie. Ez mindig a bűncselekmény elkövetésekor irányadó érték, azaz az adott dolog pénzben kifejezett kiskereskedelmi ára. Abban az esetben, ha ez pénzben nem fejezhető ki – tehát jelentéktelen vagy értékkel szinte nem bíró dolog eltulajdonítására kerül sor – akkor a cselekmény szabálysértésnek fog minősülni.  Használt dolog esetén a használat fokát az érték meghatározásánál figyelembe kell venni. Kiskereskedelmi forgalomban nem kapható tárgy esetén pedig keresni kell hasonlót, mely felépítésében, anyagában, funkciójában, használhatóságában, hatékonyságában a leginkább megfelel az adott eltulajdonított dolognak, és e tárgy kiskereskedelmi árából lehet következtetni az eltulajdonított dolog értékére.

Áramlopás esetén – a fizetési késedelemhez hasonlóan – az áramszolgáltató emelt díjjal számított tételt számláz ki az elkövetőnek. E díjtétel azonban az értékszámítás alapját nem képezheti, hiszen ugyanaz a tény kétszer (“büntető számla” és büntetőeljárás indítása) nem vehető figyelembe. Ezért ebben az esetben mindig az elkövetés időpontjában a villamos energiára irányadó, általános díjtétel alapján kell kiszámolni az eltulajdonított áram értékét.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Értékhatár

Az elkövetési tárgy értéke kiemelt szereppel bír, mert ez határozza meg a büntetés keretét. Ha az elkövető – a minősített esetek között nem szereplő kiemelt elkövetési tárgyak kivételével – maximum 50 000 forint értékű dolgot lop el, nem bűncselekményt, hanem szabálysértést valósít meg.

Az ellopott dolog értékétől függően a lopás minősítése:

 1. 50 001 – 500 000 forint között kisebb érték (két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés),
 2. 500 001 – 5 millió forint között nagyobb érték (három évig terjedő szabadságvesztés),
 3. 5 000 001 – 50 millió forint között jelentős érték (egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés),
 4. 50 millió-egy – 500 millió forint között különösen nagy érték (két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés),

500 millió forint felett pedig különösen jelentős érték (öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés).

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A lopás elkövetési magatartása

A lopás elkövetési magatartása az elvétel. A két mozzanatból álló cselekmény birtokállapot-változást jelent: az elkövető az adott dolog felett megszünteti a korábbi tulajdonos, birtokos rendelkezési jogát (első elem), és saját rendelkezési jogot keletkeztet azon (második elem). A korábbi birtokállapot megszüntetése mellett létre kell hozni az új birtokállapotot is. Csak ekkor beszélhetünk befejezett elvételi magatartásról.

Ebből következően a cselekmény befejezetté válásának nem feltétele a dolog elvitele. Ha a kollégiumi szobában az elkövető lakótársa pénzét elvéve azt a szobában csak egy általa ismert helyre dugja el, a birtokállapot-változás megvalósul, noha a pénzt nem vitte el, de a titkos rekesz miatt kizárta azt a lehetőséget, hogy a birtokos a pénzt visszaszerezhesse. A gyakorlatban az elvitel általában megvalósul, bizonyos esetekben másként nem is képzelhető el a birtokállapot-változás. (Így, ha valaki egy személygépkocsit próbál eltulajdonítani, akkor azt a helyszínről el is kell vinnie, hogy a lopás megvalósuljon.) Ugyanakkor a dolog elvitele sem jelenti szükségszerűen a lopás befejezetté válását, csak ha ezzel a tulajdonosi jogok visszaszerzésének lehetőségét zárja ki az elkövető. E feltétel hiányában nem befejezett a lopás akkor, ha az elkövető az általa eltulajdonítani szándékozott szerszámokat még az üzem területén, például a kerítés mellett helyezi el. Az eszközök fellelhetőek, a tulajdonosnak esélye van a dolog feletti jogosítványok visszaszerzésére.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A bűncselekmény passzív alanya (sértettje)

A bűncselekmény sértettje a dolog tulajdonosa vagy birtokosa. Ezek számától függően többrendbelivé válhat a cselekmény. Így ha az elkövető az általa feltört hétvégi házból televíziót és könyveket hoz el, s a könyvek “A”, míg a hétvégi ház és a televízió “B” tulajdonát képezik, kétrendbeli lopás valósul meg. A bírói gyakorlat szerint nem feltétel, hogy e tény az elkövető számára ismert legyen. Ugyanakkor a tulajdonostársak közös tulajdonában lévő dolgok elvétele nem érinti a rendbeliség kérdését, hisz e személyek a külvilág felé egy önálló tulajdonosként jelennek meg. Ha a lopás ugyanazon vállalat több üzletében vagy több telephelyén történik, egyrendbeli folytatólagosan elkövetett bűncselekményért fogják az elkövetőt felelősségre vonni.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha a lopás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető, vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a lopás elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Minősített esetek

A bűncselekményt az eltulajdonított dolog értéke mellett egyéb körülmények megléte is súlyosabban minősíti.

E körülmények közül öt – a bűnszövetség, az üzletszerűség, a dolog elleni erőszak, a zsebtolvajlás és a közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvétele – értékhatártól függetlenül eggyel súlyosabb büntetési tételkeretet von maga után, míg mások – helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, hamis vagy lopott kulcs használatával, lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy az erdőben jogellenes fakivágással történő elkövetés – az egyébként csak szabálysértési értékre megvalósított lopást minősítik bűncselekménnyé. A közveszély helyszínén történő elkövetés annyiban speciális, hogy mind a szabálysértési, mind a kisebb értékre elkövetett lopást a nagyobb értékre elkövetett lopás büntethetőségének a szintjére emeli fel (tehát eleve három évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető az ilyen elkövető), és ezt követően is eggyel súlyosabb büntetési tételkeretet von maga után.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Bűnszövetségben elkövetett lopás

Bűnszövetség esetén két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet. Bűnszövetség esetén tehát legalább két elkövető abban állapodik meg, hogy ugyanolyan – például lopásokat – vagy különböző – például egyéb vagyon elleni – bűncselekményeket fognak kellő szervezettség mellett elkövetni. Fontos feltétel, hogy az így tervezett cselekmények közül legalább egyet meg is kíséreljenek.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Üztletszerűen elkövetett lopás

Üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. Tulajdonképpen a vagyon elleni bűncselekmények legnagyobb részére – így a lopás esetében is – igaz, hogy az elkövetők többsége nem egyetlen, hanem több ugyanolyan bűncselekményt valósít meg. Ennek célja vagy a jövedelemszerzés, vagy a más forrásból származó jövedelem kiegészítése.

A törvény szerint ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményeknek kell megvalósulniuk. Ugyanolyan bűncselekmény a lopás, függetlenül attól, hogy milyen értékre vagy minősítéssel valósul meg. Hasonló bűncselekmény a többi vagyon elleni, a vagyon elleni erőszakos, illetve a szellemi tulajdon elleni cselekmény, például lopás, csalás, sikkasztás, rablás, vagy bitorlás.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás

A dolog elleni erőszakkal történő elkövetés esetén két fontos jellemzője van a bűncselekménynek. Az egyik az, hogy a dolog megőrzésére vagy védelmére valamely fizikai akadály szolgál, és ezt a fizikai akadályt kell az elkövetőnek elhárítania ahhoz, hogy a dolgot el tudja tulajdonítani. Ennek érdekében fizikai ráhatást gyakorol az adott akadályra. Ilyen – általában erőkifejtéssel járó – magatartás például az ajtó vagy ablak betörése, a fal kibontása, a kazetta feltörése. A másik feltétel, hogy az akadály elhárítására ne rendeltetésszerű módon kerüljön sor. A feltételek bármelyikének hiánya megalapozatlanná teszi a minősített eset megállapíthatóságát.

A dolog elleni erőszakkal esik egy tekintet alá, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem nélkül eltávolítják vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Állagsérelem és rendeltetésellenes használat

Ha a tettes által eltulajdonítani szándékozott magnó a szobában van, és a tettes a bezárt tolóajtót felfeszíti vagy betöri, az akadály elhárításának rendeltetésellenes módját választotta, mely állagsérelemmel járt együtt. Így a dolog eltulajdonításával megvalósul a lopás minősített esete. Ha kellő szakmai tapasztalat segítségével úgy akasztja ki a tolóajtó zárját, hogy nem okoz állagsérelmet, még mindig fennáll a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, mert az ajtó kinyitásának nem ez az elfogadott módja. Ha a sértett az ajtót háromujjnyira nyitva hagyja, és az elkövető ezt tolja el, hiába fejt ki erőhatást az akadály elhárítása érdekében, nincs minősített eset. A tettes ugyanis az ajtó kinyitásának hagyományos és elfogadott módját alkalmazta.

Viszont dolog elleni erőszakkal valósul meg a lopás, ha az elkövető a gépjármű ablakát betörve veszi el a bennhagyott kabátot, csakúgy, mint amikor a résnyire nyitva hagyott kocsiablakot – állagsérelem okozása nélkül – kézzel lenyomja.

Az állagsérelem a gyakorlatban általában együtt jár a nem rendeltetésszerű használattal, így többnyire a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás kísérőjelensége.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A dolog elleni erőszak speciális esetei

Nem jelenti a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás megállapításának akadályát az sem, ha az elkövető nem az elkövetés helyszínén, hanem időben és térben attól eltávolodva hárítja el a dolog megőrzésére szolgáló akadályt annak megszerzése érdekében. Így ha az eltulajdonítani kívánt lőfegyver, ékszerek vagy műszaki cikkek valamilyen dobozban, kazettában vagy fémszerkezetben vannak elhelyezve, és – például a lebukás veszélye miatt – ezeket viszi magával az elkövető, megáll a minősített eset. Az elkövető célja továbbra is a szerkezetek tartalmának az eltulajdonítása, ehhez pedig mindenképpen fel kell azokat nyitnia. Ha ez nem rendeltetésszerűen történik, minden feltétel fennáll.

Természetesen bizonyos esetekben a dolog elvételéhez elengedhetetlen az állagsérelem okozása, például a gyümölcsök leszedése a fáról, áramlopás esetén az árammérő automata plombájának letépése. Ilyenkor az eszközcselekmény, elkerülhetetlensége folytán, nem róható az elkövető terhére.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Az állagsérelemmel okozott kár

Az állagsérelemmel okozott kár a lopás érték szerinti minősítésekor nem vehető figyelembe. A kétszeres értékelés tilalmába ütközne, ha egyrészt az állagsérelemmel megvalósuló dolog elleni erőszak miatt minősülne súlyosabban a cselekmény, másrészt az ezzel okozott kár az értékek megemelésével még tovább növelné a büntetési keretet. Így az ajtóbefeszítés módszerével a hétvégi házba behatoló és onnan 498.000,-Ft értékű tárgyakat eltulajdonító tolvaj felelősségének megállapításakor a betöréssel az ajtóban okozott 15.600,-Ft kár nem adható hozzá az előbbi összeghez. Az egyébként kisebb értékre elkövetett és két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett lopást a dolog elleni erőszak ténye emeli a három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűntetti szintre. A rongálási kár hozzáadásával a cselekmény túllépné az 500.000,-Ft-os értékhatárt, és így már egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatnák az elkövetőt.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Zsebtolvajlás útján elkövetett lopás

A zsebtolvajlás útján történő elkövetés esetén a dolog a sértett közvetlen testi őrizetében van. Így például a ruházatában, kezében tartott táskájában, hátizsákjában vagy közvetlenül mellette, például a földre vagy a székre helyezve. Fontos feltétel, hogy az elkövetés a sértett számára észrevétlenül történik. Ilyennek minősül, ha valakinek a buszon mellette álló hátitáskájából veszik ki az értékeit. Ha azonban ezt a hátizsákot vagy kabátot a sértett felakasztja a fogasra és attól távolabb tartózkodik, nem állhat fenn ez a minősített eset a közvetlen testi őrizet hiánya miatt. Ugyanakkor, ha a sértett kezében tartott pénzét kapja ki az elkövető, és szalad el a piaci forgatagban, a közvetlen testi őrizet mellett sincs minősített eset. Hiányzik ugyanis a másik feltétel, az észrevétlenség.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével történő lopás

A Btk. alapján a lopás minősített esete az az esetkör, amikor a lopás egyúttal egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elvételével történik. Ez nyilvánvalóan a pénztárca (vagy ezeket a dolgokat tartalmazó táska) ellopásakor jöhet szóba és a minősített eset az okirattal visszaélés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűncselekményével való elhatároláskor jöhet szóba. Kiemelendő, hogy a minősített eset törvényi egységet hoz létre az ellopott eszközök, fizetési eszközök számára tekintet nélkül, azaz mindegy lesz a minősített eset megállapításakor, hogy hány ilyen dolgot lop el az elkövető.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Helyiségbe behatolás

Az egyébként csak szabálysértést megvalósító lopást bűncselekménnyé felminősítő körülmények körébe tartozik a helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve történő elkövetés. Ezt az elkövetési módot a gyakorlatban besurranásos lopásnak nevezik. Fokozott veszélyessége abban rejlik, hogy az elkövető – a sértett jóhiszeműségét, tapasztalatlanságát, figyelmetlenségét kijátszva – vagy megtévesztéssel – például gázóra-leolvasónak vagy szociális munkásnak adva ki magát, vagy gyermeke számára vizet kérve -, vagy a sértett tudta és beleegyezése nélkül jut be hozzá, például a nem kulcsra zárt bejárati ajtót kinyitva elhozza az előszobában található értékeket, vagy a kerítésen átmászva távolít el onnan dolgokat. Az elkövető tehát a sértettet épp a számára legnagyobb biztonságot jelentő közegben károsítja meg.

A helyiség kifejezés alatt minden olyan, oldalról fallal körülhatárolt terület értendő, amelyet tető véd, és amely lakás vagy például munkavégzés céljára épült. Nem feltétel, hogy az emberi tartózkodásra szolgáljon, így az állat elhelyezésére, raktározására vagy egyéb célra szolgáló építmények is helyiségnek minősülnek. Nem feltétel, hogy a fal téglából vagy kőből álljon, így ide tartozik például a sátor vagy a lakókocsi is. Ugyanakkor a személygépkocsi vagy a lépcsőház, függetlenül attól, hogy abban alszanak-e, semmiképp sem minősül ilyen helyiségnek.

Az ehhez tartozó bekerített hely a helyiséghez szervesen kapcsolódó terület.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Hamis vagy lopott kulcs használatával elkövetett lopás

A hamis kulcs használatával elkövetett lopás során a tettes nem az adott készülékhez vagy zárhoz készült eszközt használja, hanem olyat, amely egyébként alkalmas annak kinyitására. Ez lehet például valamilyen tű, egy meggörbített drótdarab vagy bankkártya.

Lopott kulcs esetében az eredendően az adott zárhoz és készülékhez előállított kulcs kerül alkalmazásra, amelyet azonban a jogos tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül szerez meg az elkövető. A megszerzés is jogtalan, például, ha a sértett kulcscsomóját az elkövető a behatolás célzatával emeli el. E körbe tartozik, ha számkombinációval zárható készülék esetén az elkövető a számkombinációt megszerzi.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Lakótárs sérelmére elkövetett lopás

A következő minősítő körülmény, ha az elkövető a lakást vagy helyiséget vele közösen használó sérelmére követi el a cselekményt. Ez általában a felek huzamosabb ideig történő együttlakását feltételezi. A cselekmény fokozott veszélyessége abban áll, hogy a tettes a sértett védtelenebb, kiszolgáltatottabb helyzetét használja ki. Azt a bizalmi viszonyt, amely egy együttlakás során általában fennáll és azt az előnyt, hogy a sértett életvezetésével, szokásaival, anyagi helyzetével kapcsolatosan egyszerűbben juthat információkhoz.

E tekintetben a lakással azonos értékű “hasonló helyiség” kifejezés alatt minden olyan helyiség értendő, ahol az együttlakás fennáll, így például a közösen használt kollégiumi szoba, kórterem, katonai szolgálat esetén a közösen használt lakókörletet is.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Erdőben jogellenes fakivágással elkövetett lopás

A jogalkotó szükségesnek tartotta a szigorúbb jogi fellépést az egyre inkább elszaporodó falopásokkal szemben. Ezért az egyébként szabálysértésnek minősülő, az erdőben lévő fára elkövetett lopást kiemelte a szabálysértések köréből és bűncselekménnyé minősítette. A lopásnak erdőben kell megtörténnie és az elkövetési mód a jogellenes fakivágás. Ezen fogalmakra az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, illetve az egyéb erdészeti tárgykörű jogszabályok szolgálnak háttérjogszabályként. Azaz az számít büntetőjogi szempontból jogellenes fakivágásnak, amely tevékenységre az erdészeti jogszabályok alapján az elkövetőnek nem volt vagy nem is lehetett engedélye.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Közveszély színhelyén elkövetett lopás

A “közveszély színhelyén” történő elkövetés egyben helyszínt és időpontot is jelöl. Erről akkor beszélhetünk, ha valamely anyag vagy energia pusztító hatása következtében egyedileg meg nem határozható, vagy pedig meghatározott, de nagyobb számú ember élete, testi épsége, vagy jelentős értékű dolgok kerülnek veszélybe. Például árvíz, földrengés, gázszivárgás környéke. Ilyen lehet például, ha tűzvész pusztít egy városrészben, melynek terjedési irányát nem lehet meghatározni; így nem lehet pontosan meghatározni, hány személy élete van veszélyben. Előfordulhat az is, hogy ez meghatározható – például egy adott háztömbben vagy egy adott utcában élő -, nagyobb számú ember élete van veszélyben.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Egyéb minősítő körülmények

Más értékhatárokhoz kötötten is jelöl meg egyéb minősítő körülményeket a törvény. Így például a védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre, a vallási tisztelet tárgyára, a holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra elkövetett lopás. Így minősülhet a cselekmény, ha a lopás elkövetési tárgya valamely, a szertartások során használt zászló, sírkő, halotton elhelyezett ékszer vagy olyan tárgy, amely a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a védett kulturális javak körébe tartozik vagy régészeti leletnek minősül.

Ugyanígy súlyosabb minősítést és ezáltal szigorúbb büntetést von maga után, ha a lopást nemesfémre, illetve a szintén e fogalom körébe tartozó nemesfém ötvözetére vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagra követik el.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Kifosztás

Btk. 366. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett

a) úgy vesz el mástól, hogy evégből lerészegíti, vagy bódult állapotát idézi elő,

b) az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személytől vesz el, vagy

c) védekezésre képtelen, illetve a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személytől elvesz,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a kifosztást

a) jelentős értékre,

b) csoportosan,

c) bűnszövetségben

követik el.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a kifosztást

 1. a) különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre,
 2. b) jelentős értékre, csoportosan vagy bűnszövetségben

követik el.

Bűncselekmény lényegi kérdései

A kifosztás jellegzetessége, hogy a lopás és a rablás között elhelyezkedve súlyosabb bűncselekmény a lopásnál, de nem éri el a rablás tárgyi súlyát.

E sajátosságból következik, hogy a bűncselekmény elkövetési tárgya is megegyezik e két vagyon elleni bűncselekménnyel, vagyis azt idegen dologra lehet elkövetni. Az elkövető motivációja ez esetben is a dolog eltulajdonítása.

Ebből következően az elkövetési magatartásra figyelemmel a kifosztás is az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények körébe tartozik.

Az elkövetési magatartás részben az elkövetés módjára, részben pedig a sértett személyére figyelemmel lett megfogalmazva.

A kifosztás elkövetési magatartásai közé tartozik, amikor az elkövető a sértettet azért részegíti le vagy idéz elő nála bódult állapotot, hogy tőle a számára idegen dolgot jogtalan elsajátítás céljából elvegye. A bűncselekmény a dolog elvételével válik befejezetté. A lerészegítés vagy bódult állapot előidézése tehát lényegében eszközcselekmény, ez egyébként az alkohol- vagy szerfogyasztásra való rábírást jelenti. Az elkövető rábíró vagy ösztönző magatartásának következtében a sértett olyan ittas vagy bódult állapotba kerül vagy kerülhet, hogy nem képes a dolog elvételét megakadályozni.

Abban az esetben is kifosztás valósul meg, ha az elkövető az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személytől veszi el az idegen dolgot.

A hatása alatt állás lényegében azt jelenti, hogy a sértett ez esetben is vagy fizikailag vagy egyéb okból nem képes a dolog elvételét megakadályozni.

Látható, hogy ez esetben legalább két bűncselekmény jön létre, az egyik az a bűncselekmény, amelynek során az erőszak vagy fenyegetés alkalmazásra került (pl. szexuális erőszak, személyi szabadság megsértése stb.), a másik pedig maga a kifosztás bűntette.

Abban az esetben, ha a megelőző bűncselekmény emberölés volt, a dolog elvétele csak akkor minősül kifosztásnak, ha az a sértett halála után közvetlenül történik. Abban az esetben viszont, ha erre később kerül sor, úgy az emberölés már nem a kifosztással, hanem a lopással kerül halmazatban megállapításra.

A harmadik elkövetési magatartás az, amikor az elkövető az idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás céljából védekezésre képtelen személytől veszi el.

Azt, hogy kit kell védekezésre képtelen személynek tekinteni, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bek. 29. pontja határozza meg, amely szerint védekezésre képtelennek kell tekinteni azt is, aki helyzeténél, állapotánál fogva átmenetileg vagy véglegesen nem képes ellenállást tanúsítani. A védekezésre képtelen állapot meghatározása teljes mértékben bírói mérlegelés tárgya.

A kifosztás bűntettének is vannak súlyosabban minősülő esetei is. Alapvetően a kifosztás esetében az elkövetési értéknek nincs jelentősége, de súlyosabban minősül, ha a kifosztást jelentős értékre, azaz ötmillió forintot meghaladó összegre követik el.

A nagyobb társadalomra veszélyességre figyelemmel ugyancsak súlyosabban büntetendő a bűncselekmény, ha azt bűnszövetségben vagy csoportosan követik el.

Végül, ha különösen nagy vagy azt meghaladó értékre (azaz ötvenmillió forintnál nagyobb értékre), illetve jelentős értékre bűnszövetségben vagy csoportosan követik el a bűncselekményt, lényegesen magasabb büntetés kiszabására kerülhet sor.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Btk. 365. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből

a) valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy

b) öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást

a) fegyveresen,

b) felfegyverkezve,

c) csoportosan,

d) bűnszövetségben,

e) jelentős értékre,

f) hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során,

g) a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére

követik el.

(4) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást

a) különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre,

b) jelentős értékre a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon,

c) hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon

követik el.

(5) Aki rablásra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Bűncselekmény lényegi kérdései

Elkövetési tárgy, sértett

A bűncselekmény elkövetési tárgya az idegen, ingó, értékkel bíró dolog. Az elkövetési tárgy jellemzői megegyeznek a lopás elkövetési tárgyával. A rablást gyakran a lopás erőszakos változatának is nevezik.

A bűncselekmény passzív alanya az a személy, akivel szemben az elkövető erőszakot, minősített fenyegetést alkalmaz, illetve akit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez a dolog elvételének érdekében. Az erőszak és a fenyegetés alkalmazása esetén a passzív alany és a sértett, akinél adott esetben a dolog elvételével kapcsolatos kár keletkezik, elválhat egymástól.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A rablási erőszak

Az erőszak fizikai ráhatás, amely a sértett testének támadó jellegű érintését jelenti. Rablási erőszak esetén annak a sértett akaratát meg kell tudnia törni, azaz akaratot bénító mértékűnek kell lennie. Az erőszak alkalmazásával jellegéből adódóan szükségszerűen együtt jár a sértett testének érintése. Amennyiben az erőszak keretében tanúsított magatartás könnyű testi sértést okoz, azt halmazatban az erőszak akaratot bénító jellege miatt megállapítani nem lehet. A rablási erőszak mértékéből adódóan a 8 napon belül gyógyuló sérülés vagy betegség által megvalósuló könnyű testi sértés a rablási erőszakba beleolvad. Ha azonban a sérülés vagy betegség meghaladja a 8 napot, úgy ennek megfelelően a súlyos testi sértés már halmazatot képez a rablással. A rablási erőszak akaratot bénító jellegéhez azonban a sértett halálának bekövetkezte már nem tartozhat hozzá. Így ha az elkövető oly mértékben bántalmazta a sértettet – például karját kitörve kezét-lábát hátrakötözi, száját erőteljesen betömi, majd magára hagyja -, hogy az ebbe belehalt, és az elkövető a lehetséges következménybe belenyugodott, nem rablást, hanem nyereségvágyból elkövetett emberölést valósít meg.

Az erőszak e cselekmény kapcsán mindig személy ellen irányul. A dolog ellen irányuló erőszak csak abban az esetben alapozhat meg rablást, ha áttevődik a sértettre, például ha az elkövető az útjában lévő asztalt vagy szekrényt löki úgy fel, hogy az a sértettre esik, megakadályozva ezzel további védekező magatartását.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Minősített fenyegetés

A fenyegetés olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. A fenyegetés célja a passzív alany akaratának megtörése, és ezzel a bűncselekmény elkövetésének lehetővé tétele. A fenyegetésnek élet vagy testi épség ellen kell irányulnia és közvetlennek kell lennie. Rablás esetében, ha a dolog tulajdonosához érzelmileg közel álló személlyel szemben történik a testi épség elleni fenyegetés – vagy akár az erőszak – alkalmazása, akkor ez alkalmas lesz arra, hogy a tulajdonos a dolog elvételét ne akadályozza meg. A közvetlenségből adódóan azonban feltétel, hogy a fenyegetés olyan személy ellen irányuljon, aki a helyszínen jelen van, vagy technikai eszközök – például telefon – segítségével a sértett meggyőződhet arról, hogy a kilátásba helyezett fenyegetés valós és azonnali bekövetkezése alapos okkal feltételezhető. Ha ugyanis az elkövetők által kilátásba helyezett személy elleni fenyegetés megtörténte hosszabb idő múlva várható, mert az elkövetők több órát vagy több napot adnak a sértettnek követésük teljesítésére, nem rablás, hanem zsarolás áll fenn. Ugyancsak ez utóbbi cselekményért felel az elkövető, ha – a kilátásba helyezett veszély mértékétől vagy az adott tárgy értékétől függetlenül – fenyegetése nem személy, hanem dolog ellen irányul, például lakásának akár azonnali felgyújtásával fenyegetik meg a sértettet.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Az elkövető és sértett személy vizsgálata

Az akaratot bénító erőszak és a minősített fenyegetés megítélésénél mindig irányadó az elkövető és a sértett életkora, testfelépítése, fizikai erőnléte, az elkövetők és a sértettek száma, az elkövetés helyszíne és annak egyéb körülményei. A bíróság ugyanis ezek figyelembevételével az egyik ügyben megállapíthatja csekély szintű bántalmazás esetén az erőszak akaratot bénító jellegét úgy, hogy másik ügyben, más személyi körben nem tartaná azt elegendőnek. Így két fiatal, erős férfi esetén, ha egyikőjük a másikat délután az utcán pénztárcája elvétele érdekében a pihenőpadra löki, az erőszak akaratot bénító jellege elmarad. Ha azonban ugyanez a fiatal elkövető éjszaka egy tanyán az idős, beteg és gyenge sértettel szemben alkalmaz ily csekély mértékű erőszakot – őt az ágyra löki -, megállapítható az akaratot bénító jelleg.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A rablás befejezettsége

A dolog elvétele az erőszak és minősített fenyegetés hatására válik lehetségessé, de a bűncselekmény csak az elvétel eredményes megtörténtével lesz befejezett. Az elvétel tartalmilag megegyezik a lopásnál leírtakkal, azonban ennek minősül tényleges megvalósulási formáját tekintve az is, amikor nem az elkövető emeli el az idegen dolgot, hanem a sértett maga adja át azt.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Az öntudatlan állapotba helyezés

Abban az esetben is rablás valósul meg, ha az elkövető nem erőszakot vagy minősített fenyegetést alkalmaz, hanem a sértettet öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.

Öntudatlan állapot esetén a passzív alany felismerési képessége hiányzik. Belső pszichés akadálynál fogva nem észleli a vele szemben zajló elkövetési magatartást. Az öntudatlan állapotba helyezés megvalósulhat a sértett elaltatásával vagy elbódításával. Ezekben az esetekben feltétel, hogy a sértett számára ne legyen ismert az a tény, hogy altatót vagy számára ártalmas szert töltött az elkövető a sörébe, vagy hogy erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerítse az üveg ital elfogyasztására. Abban az esetben ugyanis, ha a sértett maga is “aktívan” részt vesz a lerészegedés folyamatában, akkor – ha a mértéktelen ivásra őt az elkövető már az elvételi lehetőség megteremtésének célzatával ösztönözte – nem rablásért, hanem a kifosztás első fordulatáért vonják majd felelősségre a tettest. Ha az elkövetőben már az italozás előtt vagy alatt felmerül az eltulajdonítás célzata, azonban közrehatása a sértett öntudatlan állapotba kerülését eredményező italfogyasztás kapcsán az ösztönző hatást nem éri el, mert a sértett saját elhatározásából fogyasztott alkoholt – mely elhatározást az elkövető legfeljebb megerősítette, de nem ő váltotta ki -, rablás és kifosztás helyett már “csak” lopás valósul meg.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A védekezésre képtelen állapotba helyezés

A védekezésre képtelen állapot során a sértett felismerési képessége ugyan megvan, de akarati képessége hiányzik: felismeri a vele szemben végrehajtani szándékozott bűncselekményt, azonban külső fizikai vagy biológiai okok folytán annak elhárítására nem képes. Ezen okokat azonban az elkövetőnek kell előidéznie. Ennek minősül, ha a sértettet az ágyneműtartóba zárják, ha megakadályozzák a konyhából való kijutását, vagy ha az erősen csökkentlátó személy szemüvegét elveszik.

Ha a sértettet leütik, megverik vagy megkötözik, és ennek eredményeképpen kerül öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba nem e fordulat, hanem az erőszak és fenyegetés alkalmazása miatt ítélik el. Az elkövető célja ezen állapotok előidézésével a dologelvétel lehetővé tétele. Ezért a rablás e fordulatánál a passzív alany és a sértett személye azonos.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A rablás elkövetője

A rablás bármelyik elkövetési magatartása is valósul meg, a bűncselekmény elkövetője a tulajdonoson kívül bárki lehet. Társtettesség esetén az első fordulatok vonatkozásában nem feltétel, hogy mindkét elkövető a szándékegység megléte mellett valamennyi elkövetési magatartást tanúsítsa. Elegendő, ha az egyik tettes megüti a sértettet, a másik pedig elveszi a dolgát, de az is felel a cselekményért, aki – ugyan szótlanul állva -, de végignézi és hallgatja, ahogy társa megfenyegeti a sértettet; e látható egyetértés a sértett számára az elkövető fenyegető jelenlétével párosul, s így alkalmas ellenállásának leküzdésére (a sértettnek nincs kitől segítséget kérnie, hisz az elkövető a sértett érdekében nem avatkozik közbe, nem tesz semmit, tehát a fenyegető pártján áll; ezzel együtt az ellenállás még reménytelenebb, hiszen így már nem egy, hanem két személy jelenik meg támadóként a sértett tudatában).

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A kétszeres célzat szerepe rablás esetén

A bűncselekmény kétszeres célzatú, amennyiben az elkövető azért alkalmazza az erőszakot, a minősített fenyegetést, az öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezést, mert el akarja venni a dolgot és azért akarja a dolgot elvenni, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa. Amennyiben az erőszak, fenyegetés alkalmazására nem ezen okból, hanem más célból és feltételek mellett kerül sor, nem valósulhat meg rablás. Abban az esetben, ha az elkövető a közösülés végrehajtása érdekében bántalmazza a sértettet, és a cselekmény befejeztét követően észleli, hogy a még mindig az előzőek hatása alatt álló sértett nyakában aranylánc van és eltulajdonítási célzattal ekkor veszi el azt, nem rablás, hanem a kifosztás második fordulata valósul meg a szexuális erőszakkal halmazatban. Ha azonban a közösülés végrehajtása során észleli a láncot, és azt már a cselekmény végrehajtása közben megpróbálja a sértett nyakából kiszakítani, de a sértett védekezése miatt nem jár eredménnyel, és így már nem csak a közösülés, hanem a lánc eltulajdonítása érdekében is bántalmazza a sértettet, a szexuális erőszak mellett a kétszeres célzat miatt rablásért is felel. (Megint más lesz a cselekmény megítélése, ha a szexuális erőszakot követően az elkövető a helyszínt elhagyja, majd később visszatérve észleli, hogy a sértett még mindig az általa alkalmazott erőszak hatása alatt, eszméletlen állapotban fekszik, és ekkor veszi észre a sértett aranyláncát, amelyet eltulajdonítási céllal elvisz. Ekkor rablás és kifosztás helyett lopásért fog felelni.)

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Speciális alakzatok, esetek

Rablásnak minősül az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása érdekében alkalmazza az erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést. A rablás ezen eseténél a cselekmény az erőszak és a fenyegetés alkalmazásával válik befejezetté.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A tetten ért tolvaj fogalma

A tetten ért tolvaj speciális bűncselekményi alanyt jelent. A lopási cselekmény elkövetése alatt, az elvétel során, illetve az elvétel befejezte után közvetlenül, az elvitel során felfedezett elkövető valósíthatja csak meg a cselekményt. A gyakorlat azonban e kategóriába sorolja azt az elkövetőt is, akit a bűncselekmény helyszínétől folyamatosan üldöznek.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A tetten ért tolvaj által alkalmazott elkövetési magatartás

A tetten ért tolvaj akaratot bénító erőszakot vagy minősített fenyegetést alkalmaz a dolog megtartása érdekében. A célzat nagyon fontos elhatárolási szempont. Meglétére lehet következtetni akkor, ha az elkövető ragaszkodik a nála lévő dolgokhoz, azokat megpróbálja magánál tartani, és ennek érdekében üti meg az őt leleplező sértettet. Abban az esetben azonban, ha a tolvaj az értékeket hátrahagyva menekül, és ennek során alkalmazza az erőszakot, nem valósul meg rablás (ehelyett a lopás a testi sértési cselekménnyel kerül halmazatba).

A szándékra való következtetésnél jelentősége van az eltulajdonítani kívánt dolog jellegének és annak, hogy az a tetten érés pillanatában hol található. Így ha az elkövető a dolgot kabátja belső zsebébe rejtve próbált távozni, amikor elkapták, akkor önmagában az a tény, hogy a dolgot zsebeiből nem veszi elő, hanem igyekszik kiszabadulni az őt visszatartók közül, nem alapozza meg a dolog megtartására mutató szándékot.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A lopás és erőszak időbeni elválása

Az erőszakos fenyegetés alkalmazása térben és időben eltávolodhat a lopás elkövetésétől. Rablásnak minősül, ha

 1. a tulajdonos lakásába benyitva rajtakapja a tolvajt, amint az értékeket szedi össze, és bár megpróbálja visszatartani, a tolvaj a már összeszedett értékekkel úgy hagyja el a lakást, hogy lefejeli a tulajdonost (“elvétel során”);
 2. a tulajdonos már a lakása előtt, a lépcsőházban találkozik szembe az épp távozni készülő tolvajjal, aki az összegyűjtött dolgok megtartása érdekében lelöki a lépcsőn az őt számon kérő, visszatartani szándékozó tulajdonost (“elvétel után, elvitel során”);
 3. az éppen a lépcsőházba érkező sértett tanúja lesz, amint az elkövető távozik a sértett lakásából, a lépcsőházi sötétben félve azonban nem tesz semmit, hanem folyamatosan követi a tolvajt, aki 20 perc múlva a város másik kerületében kíván taxiba ülni. A sértett – megijedve értékei végleges elvesztésétől – ekkor próbálja meg visszavenni azokat, és számon kérni az elkövetőn cselekedetét, aki azonban a dolog megtartása érdekében fellöki, majd megrugdossa a sértettet (“folyamatos üldözés”).

A rablás súlyosabban büntetendő esetei és az előkészület

Súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha a rablást

 1. fegyveresen,
 2. felfegyverkezve,
 3. csoportosan,
 4. bűnszövetségben,
 5. jelentős értékre,
 6. hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy ellen hivatalos eljárása alatt, illetve feladatának teljesítése során, vagy
 7. a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére

valósítják meg.

Felfegyverkezve követi el a rablást, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál. Ez esetben nem feltétele a súlyosabb minősítésnek az eszköz használata.

Fegyveresen követi el a bűncselekményt az, aki lőfegyvert, robbanóanyagot, robbantószert vagy robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket tart magánál, vagy a bűncselekményt ezek utánzatával fenyegetve követi el. Bűnszövetségben valósul meg a cselekmény, ha két vagy több elkövető bűncselekményeket szervezetten valósít meg, vagy ebben megállapodik és ez alapján legalább egy rablási cselekmény elkövetését meg is kísérlik, nem jön azonban létre bűnszervezet. A csoportos elkövetés feltétele, hogy abban legalább három személy vegyen részt. Új minősítő körülmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) 2013. július 1-jétől, ha a rablást elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy ellen követik el. A jogalkotó ezzel is a szigorúbb büntetőjogi fellépés lehetőségét kívánta megteremteni az utóbbi időben elszaporodó, az idősebb személyek ellen elkövetett, gyakran igen erőszakos támadásokkal szemben. A törvény nem határozza meg konkrét életkor alapján, hogy ki tekintendő “idős” személynek, ezt a gyakorlatnak kell kialakítania. A minősített eset megállapításához annak bizonyítására is szükség van, hogy a megtámadott idős vagy fogyatékkal élő személy emiatt a tulajdonsága miatt a bűncselekmény kivédésére csak korlátozottan lehetett képes.

A bűncselekménynek nincs szabálysértési alakzata, tehát bármilyen kis értékre történő tényállásszerű elkövetés megalapozza a rablás megállapíthatóságát. Ha azonban a rablás jelentős értékre, különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre (tehát, ötmillió, vagy ötvenmillió forintnál magasabb összegre) követik el, a cselekmény súlyosabban minősül.

A fent ismertetett minősítő körülmények bizonyos kombinált megvalósulása esetén a rablás még súlyosabban büntetendő.

A rablásra irányuló előkészület is büntetendő, vétségnek minősül.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Hivatalos, külföldi hivatalos és közfeladatot ellátó személy

A hivatalos és a közfeladatot ellátó, valamint a külföldi hivatalos személy fogalmát a Btk. az értelmező rendelkezések között határozza meg. Hivatalos személynek minősül például a miniszterelnök, a köztársasági elnök, a bíró, az ügyész, a helyi önkormányzati testület tagja, míg közfeladatot ellátó személy a postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó személy, a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája, bizonyos esetekben az egészségügyi dolgozó, a pedagógus, a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő stb. A külföldi hivatalos személy körébe tartozik például a külföldi államban jogalkotási, igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó személy.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Csalás

Btk. 373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerűen,

bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy

b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás jelentős kárt okoz,

b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el, vagy

c) a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

b) a jelentős kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy

b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon követi kel.

(7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is.

Bűncselekmény lényegi kérdései

A csalás passzív alanya

A bűncselekmény passzív alanya az a személy lesz, akit megtévesztenek. Fontos, hogy e személy nem szükségszerűen azonos a sértettel, akinél a kár keletkezik; előfordul, hogy a kettő elválik egymástól. Így ha az elkövető pénzszerzés titkolt céljából a tulajdonos testvérének elmondja, hogy a tulajdonos neki ígérte a biciklit, és ennek hatására a testvér azt kölcsönadja, amelyet az elkövető utóbb rövid úton értékesít, a cselekmény passzív alanya a megtévesztett személy – a tulajdonos testvére -, míg sértettje a kár elszenvedője, azaz a tulajdonos lesz.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A csalás elkövetési magatartása

A cselekmény elkövetési magatartása a tévedésbe ejtés vagy tévedésben tartás. A tévedés lényege, hogy a passzív alany tudatában nem az objektív valóság tükröződik vissza, vagy a valóság nem teljesen tükröződik vissza.

A két elkövetési magatartás közötti leglényegesebb különbség:

 1. a tévedésbe ejtés egy aktív magatartás; ebben az esetben az elkövető hozza létre a valóságnak nem megfelelő képzeteket a passzív alany tudatában;
 2. a tévedésben tartás esetén az elkövető magatartásától teljesen függetlenül már kialakultak a téves elképzelések, amelyeket az elkövető felismer, azonban valótlanságukról a passzív alanyt nem világosítja fel.

Ennek megfelelően a tévedésben tartás elsősorban mulasztással valósul meg. Vannak olyan esetek, amikor a passzív alany felvilágosítása – szerződéses viszony vagy egyéb erkölcsi, etikai követelmények, a jóhiszeműség, a tisztesség elve alapján – kötelező lenne.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A kár fogalma

A csalás csak akkor befejezett, ha a tévedésbe ejtő vagy tévedésben tartó magatartás hatására a passzív alany olyan vagyonjogi rendelkezést tesz, melynek eredményeképpen akár nála, akár tőle elkülönülten a sértettnél kár keletkezik. A konkrét vagyonjogi rendelkezés sokféle lehet, hiszen irányulhat valamely pénzösszeg kifizetésére, tárgy vagy dolog átadására, vagy akár az elkövető tartozásának elengedésére is.

A kár büntetőjogi fogalma főszabály szerint eltér a polgári jogban használatostól. A törvény szerint ez a fogalom – ha a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) eltérően nem rendelkezik – a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés, azaz nem foglalja magában az elmaradt hasznot vagy az elmaradt vagyoni előnyt. Azonban a Btk. kifejezetten a csalás tekintetében úgy rendelkezik, hogy a kár fogalma alatt az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is érteni kell. A törvény indokolása szerint ezzel az új rendelkezéssel az volt a jogalkotó szándéka, hogy ezáltal büntethetővé váljanak azok a cselekmények, amelyek a csalás tényállási elemeit megvalósítják, azonban az eredmény nem kifejezetten kárként, hanem összegszerűen meghatározható elmaradt vagyoni előnyként jelenik meg (pl. szállodai szoba fizetés nélküli igénybe vétele, fizetés nélküli lakásbérlések).

Fontos feltétel, hogy a cselekmény egyes elemei között fennálljon az okozatosság: az elkövető megtévesztő vagy tévedésben tartó magatartásának hatására – azzal okozati összefüggésben – a passzív alany vagyonjogi rendelkezést tegyen, melynek eredményeként – azzal okozati összefüggésben – kár keletkezzen a sértettnél.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A csalás célzata

A megtévesztő vagy tévedésben tartó magatartás tanúsítására az elkövetőt a jogtalan haszonszerzés célzata indítja. E célzatnak már a cselekmény megkezdése előtt fenn kell állnia. A megtévesztő magatartást motiválhatja egy korábbi cselekmény leplezése is. Így ha az elkövető által a rábízott idegen dolog vagy vagyon vonatkozásában elkövetett sikkasztás vagy hűtlen kezelés eredményeként kár vagy hiány keletkezik, és ezt – vagy ennek pontos mértékét – próbálja a tulajdonos irányában utóbbi megtévesztésével eltitkolni, terhére a csalás már nem állapítható meg. Célja ekkor nem a haszonszerzés – az már korábbi magatartásai eredményeként megvalósult -, hanem a kártérítési kötelezettség alóli kibúvás. Fennáll ugyanakkor a haszonszerzési célzat, ha teljes mértékben tőle függetlenül következik be a kár, hiány vagy vagyoni hátrány, és e tekintetben őt – vagy jogszabály, vagy a rá vonatkozó szerződéses viszony alapján – megtérítési vagy kártérítési kötelezettség terheli, és ezt elkerülendő tanúsítja utóbb a félrevezető, megtévesztő magatartást.

A csalás rendbelisége a sértettek számához igazodik.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A csalás súlyosabban minősülő esetei

A csalás szempontjából súlyosabban minősül a cselekmény, ha bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen követik el. A minősítés szempontjából itt is jelentőséggel bír az okozott kár nagysága. E tekintetben a lopásnál leírtak irányadóak.

A Btk. alapján bűncselekmény és nem szabálysértés valósul meg abban az esetben, ha a szabálysértési értékhatárra elkövetett csalást jótékony célú adománygyűjtést színlelve valósítják meg , illetve új minősített eset 2013. július 1-jétől, ha a – különösen nagy kárnál kisebb értékre elkövetett – csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elhatárolás más bűncselekményektől

A Btk. számos speciális csalási vagy csalásszerű magatartást önálló tényállásban rendel büntetni, ezek megvalósulásakor értelemszerűen ezeket a speciális tényállásokat valósítja meg az elkövető és nem a csalás tényállását. Ilyenek a költségvetési csalás, a tiltott piacbefolyásolás, a 2013. január 1-jétől önálló tényállásként szabályozott információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, illetve a szintén új tényállásként megjelenő gazdasági csalás. Kiemelendő, hogy a törvény az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás keretén belül rendeli büntetni azt az esetet, amikor valaki hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával okoz kárt. A gazdasági csalást az követi el, aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Ez utóbbi tényállás létrehozásának az volt elsősorban az oka, hogy a gyakorlatban többször is előfordult az, hogy jellemzően állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetői olyan tevékenységet végeztek, amely a gazdasági társaságnak milliárdos kárt okozott. Természetes személy megtévesztésének hiányában a csalás ezen esetekben nem volt megállapítható, holott magát a gazdasági társaságot, illetve annak szerveit tévedésbe ejtették. A hűtlen kezelés törvényi tényállása pedig nem értékelte megfelelően ezen cselekmények legfőbb jellegzetességét, azaz a megtévesztő magatartást.

A csalás a költségvetési csalással vagy a pénzhamisítással, tehát azokkal a bűncselekményekkel, amelyek lényegüket tekintve hasonlatosak a csaláshoz, ritkán kerülhet halmazatba. Így ha valaki az adózási kötelezettsége alól oly módon bújik ki, hogy megtéveszti az adóhatóságot jövedelme tekintetében, akkor költségvetési csalást valósít meg.

Ha az elkövető magánokiratot hamisít vagy már létező magánokirat tartalmát hamisítja meg annak érdekében, hogy a csalást végre tudja hajtani, akkor a csalás mellett halmazatban felel ez utóbbi cselekményért is.

A csalásnak szabálysértési alakzata is van. Ha a csalással okozott kár összege nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel, kivéve a fent írt minősített esetek körébe tartozó elkövetési módokat.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha a csalás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a csalás elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Gazdasági csalás

Btk. 374. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, gazdasági csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a gazdasági csalás kisebb vagyoni hátrányt okoz.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a gazdasági csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a kisebb vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) üzletszerűen

követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a gazdasági csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a gazdasági csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a gazdasági csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalást a (3) bekezdés ba) vagy bb) pontjában meghatározott módon követik el.

Bűncselekmény lényegi kérdései

Btk. 376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hűtlen kezelés kisebb vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a kisebb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hűtlen kezelés jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hűtlen kezelés különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében e minőségében követi el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el.

Bűncselekmény lényegi kérdései

A hűtlen kezelés elkövetési tárgya

A bűncselekmény elkövetési tárgya az idegen vagyon. A vagyon ingó, ingatlan dolgok és egyéb vagyoni jogosultságok összességét jelenti. Idegennek akkor minősül, ha nem az elkövető, hanem rajta kívül álló harmadik személy – a sértett – tulajdonában van.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A hűtlen kezelés elkövetési magatartása

A hűtlen kezelés elkövetési magatartása a vagyonkezelői kötelezettségek megszegése. A vagyonkezelő kötelezettségeinek pontos körét az a jogi forma határozza meg, amelyben a vagyon kezelésével megbízzák. Ez alapulhat jogszabályon, szerződésen vagy eredhet az elkövető munkaviszonyából. A vagyonkezelő feladata általában a rábízott vagyon állagának megóvása, ami szükség esetén magában foglalja az azzal való rendelkezést, a vagyon rendeltetésszerű felhasználását, a kárveszély elhárítását, illetve – jogszabály vagy szerződés kifejezett rendelkezése alapján – annak gyarapítását.

Az elkövető a kötelezettségek megszegésével valósítja meg a cselekményt, ha azzal okozati összefüggésben a sértettnél vagyoni hátrány keletkezik.

A kötelezettségszegés mind tevéssel, mind mulasztással megvalósulhat. Tevéssel valósul meg, ha az elkövető kötelezettsége a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől történő vásárlás, ő azonban nem ettől, hanem más személytől veszi meg az adott dolgot, és ezzel az adott cégnek vagyoni hátrányt okoz. Mulasztással valósul meg a cselekmény, ha a cég vagyonának kezelőjeként felismeri a meghatározott időpontban fennálló fizetési kötelezettségét, azonban ennek nem tesz eleget, és ennek következtében vagyoni hátrány keletkezik a tulajdonosnál.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A vagyoni hátrány és kötelességszegés fogalma

A bűncselekmény abban az esetben válik befejezetté, ha az elkövető a kötelességszegéssel okozati összefüggésben a sértettnél jelentkező vagyoni hátrányt okoz.

A vagyoni hátrány nemcsak a vagyonban okozott kárt, hanem az elmaradt vagyoni előnyt is magában foglalja. Az elmaradt vagyoni előny az a vagyongyarapodás, mely akkor következett volna be, ha a vagyonkezelő a rá vonatkozó szerződés vagy jogszabály alapján kötelezően előírtak szerint járt volna el.

Fontos feltétel az okozati összefüggés fennállta. Amennyiben ugyanis az elkövető megszegte ugyan a rá vonatkozó kötelezettségeket, de a vagyoni hátrány nem ezzel okozati összefüggésben, hanem más harmadik személy magatartásának vagy egyéb kívülálló történésnek folyományaként keletkezett, a bűncselekmény nem válhat befejezetté.

A kötelességszegés szándékosan valósul meg, az elkövetőnek tehát át kell látnia az adott helyzetben őt terhelő kezelői kötelezettségeit és azt is, hogy ezek megszegése eredményeként a sértettnél, annak vagyonában vagyoni hátrány keletkezik. E következményt az elkövető felismeri és kívánja, vagy abba belenyugszik. Belenyugvásnak minősül az is, ha valamilyen eseményre vagy a véletlenre alapozva bizakodott a negatív eredmény elmaradásában.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A hűtlen kezelés súlyosabban minősülő esetei

A minősítés szempontjából itt is jelentősek az értékhatárok.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha a hűtlen kezelés sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a hűtlen kezelés elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elhatárolás

Nem hűtlen kezelés, hanem sikkasztás valósul meg, ha a használat kizárásával, megőrzésre bízzák a személygépkocsit az elkövetőre, és ő ezt a tilalom ellenére használja. Ha azonban a gépkocsit meghatározott útvonalon, meghatározott feladat ellátása érdekében bízzák rá, és ő ettől eltérően más útvonal, illetve más tevékenység végzése érdekében is használja, hűtlen kezelést állapít meg a bíróság.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben új tényállásként jelent meg a gazdasági csalás bűncselekménye, amelyet az követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. A törvényjavaslat indokolása szerint ez utóbbi tényállás létrehozásának az volt elsősorban az oka, hogy a gyakorlatban többször is előfordult az, hogy jellemzően állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetői olyan tevékenységet végeztek, amely a gazdasági társaságnak milliárdos kárt okozott. Természetes személy megtévesztésének hiányában a csalás ezen esetekben nem volt megállapítható, holott magát a gazdasági társaságot, illetve annak szerveit tévedésbe ejtették. A hűtlen kezelés törvényi tényállása pedig nem értékelte megfelelően ezen cselekmények legfőbb jellegzetességét, azaz a megtévesztő magatartást.

A hűtlen kezelésnek szabálysértési alakzata is van. Ha a hűtlen kezeléssel okozott vagyoni hátrány összege nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Hanyag kezelés

Btk. 377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz.

Bűncselekmény lényegi kérdései

A hanyag kezelés elkövetési tárgya

E bűncselekmény elkövetési tárgya olyan idegen vagyon, amelynek kezelése, illetőleg felügyelete törvényen alapul. Ez azt jelenti, hogy a rábízásról és a kötelezettségek köréről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján valamely más jogszabály rendelkezik. Ilyen lehet például a felszámoló vonatkozásában a 1991. évi XLIX. törvény, vagy a gyám esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A hanyag kezelés elkövetési magatartása és a bűnösség

A hanyag kezelés elkövetési magatartása a vagyonkezelési, illetőleg a vagyonfelügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása. A megszegés aktív, míg az elhanyagolás passzív magatartást jelent. A bűncselekmény itt is abban az esetben válik befejezetté, ha a vagyoni hátrány az elkövetési magatartással okozati összefüggésben következik be.

Szemben a hűtlen kezeléssel, a cselekmény gondatlan bűncselekmény, a vagyoni hátrány vonatkozásában ugyanis az elkövetőt csakis gondatlanság terhelheti. Ez nem zárja ki, hogy a vagyonkezelői, illetve felügyelői kötelesség megszegése vagy elhanyagolása szándékosan történjék. Ezen túl azonban az elkövető vagy azért nem látta, hogy magatartása eredményeképp vagyoni hátrány keletkezik, mert elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet és körültekintést, vagy látta ugyan előre ezt a lehetséges következményt, azonban könnyelműen bízott abban, hogy ez az eredmény elmarad.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A hanyag kezelés súlyossabban minősülő esetei

A hanyag kezelés csak akkor minősül súlyosabban, ha különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz. A cselekménynek – eltérően a vagyon elleni bűncselekmények többségétől – nincs szabálysértési alakzata, és fontos tudni, hogy nem minősül bűncselekménynek, ha a hanyag kezelést százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Orgazdaság

Btk. 379. § (1) Aki

a) költségvetési csalásból származó vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árut,

b) jövedéki adózás alól elvont terméket, vagy

c) lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot

vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

a) kisebb értékre vagy

b) szabálysértési értékre üzletszerűen

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

a) nagyobb értékre,

b) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra, műemlékre, régészeti lelőhelyre vagy régészeti leletre,

c) kisebb értékű nemesfémre vagy

d) kisebb értékre üzletszerűen

követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

a) jelentős értékre vagy

b) nagyobb értékre üzletszerűen

követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

a) különösen nagy értékre vagy

b) jelentős értékre üzletszerűen

követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot

a) különösen jelentős értékre vagy

b) különösen nagy értékre üzletszerűen

követik el.

Bűncselekmény lényegi kérdései

Az orgazdaság elkövetési tárgya

A bűncselekmény elkövetési tárgya olyan dolog, mely jellemzőiben megegyezik a lopásnál leírtakkal, azzal, hogy bizonyos esetekben (csalás, zsarolás stb.) lehet ingatlan dolog is. Ugyanakkor viszont a saját dolog, még ha tolvajtól is vásárolja vissza a tulajdonosa, nem lehet az orgazdaság tárgya. A dolognak a törvényben felsorolt bűncselekményből kell származnia. Ha a dolog a felsoroltakon kívül más bűncselekményből származik, például emberölésből ered, nem áll fenn az orgazdaság. Ebben az esetben más bűncselekmény – például bűnpártolás – valósulhat meg. Nincs jelentősége annak, hogy az alapbűncselekmény elkövetője büntethető-e, például gyermekkorú vagy beszámítási képességgel nem rendelkező személy.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Az orgazdaság elkövetési magatartása

A bűncselekmény elkövetési magatartása az alapbűncselekményből származó dolog megszerzése, elrejtése vagy a dolog elidegenítésében való közreműködés.

A megszerzés az adott dolog ellenérték fejében történő birtokba vételét jelenti. Ajándékozás esetén, ha az ajándékba kapott dologról a megajándékozott tudja, hogy bűncselekményből származik, a haszonszerzési cél függvényében megvalósíthatja az orgazdaság e fordulatát. Általában az orgazda csekélyebb összegért átveszi a lopott dolgot, majd utóbb drágábban értékesíti. Nem szakítja meg a láncolatot és felöleli a bűncselekményt, ha az orgazda egy másik orgazdától veszi át a dolgot.

Az elrejtés elsősorban az alapbűncselekmény elkövetőjének érdekeit szolgálja. Jelentheti a dolog nála való vagy általa történő elhelyezését csakúgy, mint ezzel összefüggésben a dolog hollétére vonatkozó ismereteinek akár a hatóság, akár más személy, akár a jogosult előli eltitkolását. Fontos, hogy a haszonszerzési célzat ekkor is fennálljon.

Az elidegenítésben közreműködés során az elkövető akár tevőlegesen, akár közvetítői szerepben részt vesz a dolog értékesítésében. Itt is feltétel, hogy az elkövetőt a haszon lehetősége ösztönözze.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Befejezettség, szándékosság

A bűncselekmény az elkövetési magatartások tanúsításával befejezetté válik. Nem feltétel tehát, hogy az orgazdánál a célzat valódi vagyoni hasznot eredményezzen.

A bűncselekmény csak szándékosan, a vagyoni haszon célzata mellett valósulhat meg. Az elkövető tudata át kell, hogy fogja a dolog bűncselekményből származó jellegét, azt, hogy tevékenységével az alapbűncselekmény elkövetőjét segíti, és hogy ez a tevékenység számára vagyoni hasznot hozhat, amit az elkövető kíván is.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei

A bűncselekmény részben az elkövetési tárgy értékéhez igazodva, részben annak speciális tulajdonságára figyelemmel – védett kulturális javak körébe tartozó tárgy, műemlék, régészeti lelőhely vagy régészeti lelet, vagy a nemesfém -, valamint az elkövetések jövedelemszerző jellegére alapozva – üzletszerű elkövetés – minősül súlyosabban.

Az értékhatárok vonatkozásában a lopásnál leírtak az irányadóak.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elhatárolás

A gyakorlatban az orgazdaságot a bűnpártolástól, illetve annak harmadik fordulatától nehéz elhatárolni. A tárgyi bűnpártolás lényege, hogy a bűncselekmény elkövetője anélkül, hogy az alapbűncselekmény elkövetőjével előzetesen megállapodott volna, segítséget nyújt a bűncselekményből származó előny biztosításában. E segítségnyújtás konkrét esetben például a dolog értékesítésének megszervezését vagy az abban való aktív részvételt jelenti, de a minősített eset kivételével haszonszerzési célzat nélkül.

A bíróság az alapján állapítja meg, hogy orgazdaság vagy bűnpártolás valósult-e meg, hogy melyik az az alapcselekmény, amelyből a dolog származik; hogy az elkövető az alapbűncselekmény elkövetőjével előzetesen megállapodott-e; illetve hogy kinek az érdekében, milyen célzat alapján jár el. Bűnpártolás esetén ugyanis bármely alapbűncselekményből származó dologra történhet az elkövetés, azonban a haszonszerzési célzat alapesetben nem feltétel, és kizárt az előzetes megállapodás is. Az orgazdaság pedig csak a tényállásban megjelölt bűncselekményekhez kötötten, haszonszerzési célzat megléte esetén – akár az előzetes megállapodás mellett – állapítható meg.

Így ha haszonszerzési célzattal a rablásból származó dolog eladásában segít az elkövető, akkor orgazdaságot, míg nyereségvágyból elkövetett emberölésből származó dolog esetén a bűnpártolás minősített esetét fogja megvalósítani.

Az orgazdaságnak szabálysértési alakzata is van. Ha az az érték, amelyre az orgazdaságot elkövették, nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha az orgazdaság elkövetője a sértett hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az orgazdaság elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljáráskeretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Rongálás

Btk. 371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a rongálás kisebb kárt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást

ba) falfirka elhelyezésével vagy

bb) bűnszövetségben

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a rongálás nagyobb kárt okoz,

b) az elkövető

ba) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet vagy régészeti leletet,

bb) vallási tisztelet tárgyát vagy templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet,

bc) temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat

rongál meg.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a rongálás jelentős kárt okoz,

b) az elkövető a (3) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely tárgyat, épületet, vagy helyet semmisít meg,

c) a rongálást robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen nagy kárt okoz.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen jelentős kárt okoz.

(7) E § alkalmazásában falfirka: festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges.

Bűncselekmény lényegi kérdései

Elkövetési tárgy

A bűncselekmény elkövetési tárgya a vagyontárgy, amely ingó és ingatlan is lehet. A törvény egyes speciális vagyontárgyakat kiemel e körből, s megrongálásukat súlyosabban rendeli büntetni, ilyen

 1. a védett kulturális javak körébe tartozó tárgy, a műemlék, a régészeti lelőhely vagy régészeti lelet,
 2. a vallási tisztelet tárgya vagy templom, a vallásgyakorlásra rendelt más hely, illetve
 3. a temetési hely, temetkezési emlékhely, valamint a temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgy.

A vallási tisztelet tárgyán a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyat is érteni kell.

Az elkövetési tárgy az elkövető számára idegen vagyontárgy. Saját tulajdonba tartozó vagyontárgyak megrongálása általában nem minősül bűncselekménynek. Ha azonban az elkövetési magatartás műemlék vagy védett kulturális javak körébe tartozó tárgy ellen irányul, az elkövető műemlék vagy védett kulturális javak megrongálásáért felel. Nem rongálás, hanem okirattal visszaélés valósul meg, ha annak tárgya közokirat vagy magánokirat.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elkövetési magatartás

Az elkövetési magatartás a megsemmisítés, illetve a megrongálás. A megsemmisítés a dolog állagának végleges megszüntetését jelenti, ami azonos lehet a dolog fizikai elpusztításával – például elégetésével, összetörésével -, de jelentheti a fizikai elpusztítás nélkül annak végleges elenyészését is.

A megrongálás általában a dolog értékének csökkenésével jár és többnyire állagsérelmet is takar. Időlegesen negatívan érinti a dolog használhatóságát, azonban attól függetlenül is előidézhető az értékcsökkenés. Így a dolog használhatóságát érinti, ha a kocsi kerekei közül egyet megrongál az elkövető, míg a jármű használhatósága nem változik ugyan, de az értékcsökkenés – és ezzel a rongálás is – bekövetkezik, ha annak karosszériáját festik át, karcolják össze, vagy kaparják le róla a metálborítást. Sérelem okozása nélkül beáll az értékcsökkenés, ha a dolgot részeire szedik szét. Nincs értékcsökkenés, és így nem valósul meg a cselekmény, ha például a papírpénzt két darabra tépik.

A rongálás mind aktív, mind passzív magatartással megvalósulhat. A bűncselekmény csak szándékosan valósítható meg. Az elkövető tudatának mind a cselekményt, mind annak eredményét át kell fognia. Látszólag megvalósul a bűncselekmény, azonban büntethetőséget kizáró ok áll fenn, ha a magatartás valamilyen speciális szituációra – például a végszükség helyzetére vagy birtokvédelemre – vezethető vissza.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A rongálás súlyosabban minősülő esetei

Említést érdemel, hogy a törvény a szabálysértési értékhatárt (ötvenezer forint) meg nem haladó kárt okozó rongálást falfirka elhelyezésével vagy bűnszövetségben történő elkövetés esetén a rongálás bűncselekményének alapesete körébe vonja. A törvény értelmezésében falfirkának tekintendő a festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges. Súlyosabban büntetendő, ha a cselekmény a fentebb felsorolt speciális vagyontárgyak állagának romlását eredményezi.

Még súlyosabban minősül a cselekmény, ha eredményeként a szóban forgó speciális vagyontárgyak megsemmisülnek, valamint ha robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el, illetve az okozott kár mértékének függvényében.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A kár speciális fogalma rongálás esetén

A bűncselekmény a kár keletkezésével válik befejezetté. A kár a dologban bekövetkezett értékcsökkenés. Speciális, hogy rongálásnál a ténylegesen beállott értékcsökkenés mellett az eredeti állapot visszaállításának költsége jelentkezik kárként. Ezért a kár rongálás esetén magában foglalja az eredeti állapot helyreállításának a költségeit, míg megsemmisítés esetén a dolog elkövetéskori kiskereskedelmi értékével lesz azonos. Természetesen használt dolog esetén a használat foka itt is irányadó. A kár az elkövető magatartásával okozati összefüggésben kell, hogy álljon.

(forrásai:www.magyarorszag.hu)

Elhatárolás más bűncselekményektől

Azokban az esetekben, ahol a megrongálás, megsemmisítés egy másik bűncselekmény tényállási eleme, ez utóbbi, speciális magatartás kerül megállapításra. Ilyen cselekmény lehet a közveszély okozása, a rombolás, a környezetkárosítás, a természetkárosítás vagy a közérdekű üzem működésének megzavarása.

Egyéb vagyon elleni bűncselekmények – így a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vagy a jármű önkényes elvétele – mellett is megjelenhet halmazatban a rongálás, ha például a jármű kinyitásával jelentős kár keletkezik a sértett oldalán.

A rongálásnak szabálysértési alakzata is van. Ha a rongálással okozott kár összege nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel.

(forrásai:www.magyarorszag.hu)

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha a rongálás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a rongálás elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

(forrásai:www.magyarorszag.hu)

Sikkasztás

Btk. 372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a sikkasztást kisebb értékre vagy

b) a szabálysértési értékre elkövetett sikkasztást

ba) bűnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerűen

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a sikkasztást nagyobb értékre,

b) a kisebb értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon, vagy

c) a sikkasztást védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre

követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a sikkasztást jelentős értékre,

b) a nagyobb értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon, vagy

c) a sikkasztást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére

követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a sikkasztást különösen nagy értékre vagy

b) a jelentős értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon

követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a sikkasztást különösen jelentős értékre vagy

b) a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon

követik el.

Bűncselekmény lényegi kérdései

Elkövetési tárgy

Nagyon fontos, hogy a bűncselekmény elkövetője, azaz tettese csak olyan személy lehet, akire az adott dolgot rábízták. Így ha a szerszámgépet nem az, akire rábízták, hanem az erről nem tudó feleség adja kölcsön, sikkasztásért nem felelhet.

A bűncselekmény elkövetési tárgya itt is az idegen ingó, értékkel bíró dolog. E tekintetben a cselekmény megegyezik a lopás kapcsán leírtakkal. Lényeges különbség azonban, hogy a sikkasztás esetében az elkövetőre rábízott dologról van szó, amely a bűncselekmény elkövetése előtt jogszerűen az elkövető birtokába került. Tehát nem az elkövető emeli ki az adott dolgot a korábbi tulajdonos, birtokos érdekköréből, hanem azt önkéntesen, szabad akaratából a tulajdonos teszi.

E feltétel kapcsán nincs jelentősége a rábízás formájának, körülményeinek, céljának vagy időtartamának. Lehet írásba foglalt – ha a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az adott rábízási formához írásbeliséget követel – csakúgy, mint szóbeli. Így például ha az elkövető a gépkocsivásárlás során a járművet próbaútra kapja meg és azt tulajdonítja el, ugyanúgy megvalósítja a bűncselekményt, mintha a sértett kérésére szívességből a négy hónapja az udvarában tárolt gépkocsit adná el – megszorult helyzete miatt – harmadik személynek. Nincs jelentősége annak sem, mennyire volt körültekintő a sértett, milyen viszony állt fenn közöttük, illetve hogy a rábízás mennyire volt megalapozott a sértett részéről. Ha a sértett a pályaudvaron jegyet kíván vásárolni és a mellette álló szimpatikus fiatalembert kéri meg, hogy nézzen már rá a holmijaira, míg ő elszalad a pénztárhoz, rábízás valósul meg, így az elkövető sikkasztást valósít meg.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Előleg és bizomány

Speciális helyzet áll fenn az olyan szerződések (például vállalkozási szerződés) vagy egyéb tartós jogviszonyok esetén, amelyek keretében előleg átadására-átvételére kerül sor. Ezt követi rendszerint a vállalt tevékenység teljesítése. Nemteljesítés és a pénz visszafizetésének elmaradása esetén a cselekmény megítélése többféle lehet az előleg szerepétől függően. Ha az összeg az átvevőhöz (például a vállalkozóhoz) későbbi munkadíjának részeként került, nem valósul meg bűncselekmény (a pénz polgári per keretében visszaigényelhető). Ha azonban az előlegként átvett pénzösszeget az átvevő – akár a felhasználó érdekkörébe tartozó – dolgok, anyagok vásárlására költi, nemteljesítés esetén megvalósítja a sikkasztást. A pénzzel sajátjaként rendelkezett anélkül, hogy a teljesítést megkezdte volna.

A bizományi szerződés keretében a megbízottól átvett dolgok felett a bizományos tulajdonjogot nem szerez. Célja és feladata az adott dolog, áru értékesítése. Ha ez nem történik meg, és a dolgot sem szolgáltatja vissza, vagy az értékesítést követően annak ellenértékét nem fizeti meg a megbízónak, a bizományos megvalósítja a sikkasztást. Ha azonban a szerződésben a megbízó által kikötöttnél alacsonyabb áron értékesíti az átvett árut, nem követ el bűncselekményt.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elkövetési magatartás

A sikkasztás elkövetési magatartása a dolog jogtalan eltulajdonítása vagy az azzal sajátként történő rendelkezés. Az eltulajdonítás lényege, hogy eredményeként harmadik személy számára az elkövető mint a dolog tulajdonosa jelenik meg, mindazokat a jogokat gyakorolva és tevékenységeket folytatva, amelyek a tulajdonos rendelkezési körébe tartoznak. Ilyennek minősül, ha a dolgot elajándékozza vagy eladja. De véglegesen kizárja a tulajdonost a dolog feletti rendelkezés, illetve a dolog feletti birtokállapotot visszaállításának lehetőségéből, ha letagadja, hogy a dolog nála van, vagy azt a tényt, hogy korábban milyen módon került hozzá. Nem büntető-, hanem polgári eljárás keretében kell a kérdést tisztázni, ha az elkövető elismeri ugyan, hogy a dolog nála van, azonban vitatja a sértett vonatkozásában a dologgal kapcsolatosan fennálló bármilyen kötelezettségét.

A dologgal sajátjaként rendelkezés esetén az elkövető nem törekszik a tulajdonos jogainak végleges kizárására, azonban olyan jogokat gyakorol vagy olyan tevékenységet folytat, melyek a tulajdonos rendelkezési körébe tartoznak. Ilyennek minősül, ha az adott dolgot kölcsönadja, például ha a régi barát, akinek hetek óta a pincéjében áll a tulajdonos szerszámgépe, jó ismerősének kölcsönadja azt, mondván, úgyis ott áll, nyugodtan használhatja.

Speciális megítélést jelent, ha a rábízás tárgya pénz vagy egyéb helyettesíthető dolog. Ezekben az esetekben még felhasználás mellett sem valósul meg a bűncselekmény, ha a tulajdonos részére az bármikor visszaszolgáltatható. Így ha a tulajdonosok által korábban vásárolt több kilogramm cukrot “D” megőrzésre veszi át, és a kamrájában tárolja, majd utóbb annak egy részét sütéshez felhasználja, azonban amikor a tulajdonosok visszakérik, azt más forrásból – például a boltból – pótolja. Ebben az esetben ugyanis nem ugyanazt, hanem ugyanannyit kell visszaszolgáltatni.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

A bűncselekmény megvalósulása

A bűncselekmény a jogtalan eltulajdonítással, illetve a sajátként történő rendelkezéssel befejezetté válik. Nem feltétel, hogy a magatartással a tulajdonost tényleges kár is érje.

Az elkövető a bűncselekményt csak szándékosan valósíthatja meg, azaz tisztában kell lennie azzal, hogy az adott dolgot a tulajdonos rábízta, és a rábízás milyen körre terjed ki, illetve azzal, hogy tevékenysége a tulajdonosi jogokat korlátozza vagy kizárja, és e következményt kívánnia kell, vagy ezekbe bele kell nyugodnia.

Nem valósul meg a bűncselekmény, ha az elkövető nem a saját, hanem a tulajdonos érdekében cselekszik úgy, hogy sajátjaként rendelkezik a dologgal. Így akkor sem, ha a nagy vihar közeledtével azért használja az udvarán tárolt járművet a tulajdonos felhatalmazása nélkül, hogy védett helyre vezesse azt.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Súlyosabban minősülő esetei

Súlyosabban minősül a cselekmény, ha bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen követik el. A minősítés szempontjából itt is jelentősek az értékhatárok, amelyek a lopásnál leírtak szerint alakulnak. Akkor is súlyosabb a cselekmény megítélése, ha védett kulturális javakhoz tartozó tárgyra vagy régészeti leletre történik a megvalósítás. Új minősített eset 2013. július 1-jétől, ha a – különösen nagy kárnál kisebb értékre elkövetett – sikkasztást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el. A jogalkotó ezzel is a szigorúbb büntetőjogi fellépés lehetőségét kívánta megteremteni az utóbbi időben elszaporodó, az idősebb személyek ellen elkövetett visszaélésekkel szemben. A törvény nem határozza meg konkrét életkor alapján, hogy ki tekintendő “idős” személynek, ezt a gyakorlatnak kell kialakítania.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Elhatárolás más bűncselekményektől

Bár a tulajdonos mind sikkasztás, mind csalás esetén maga adja át a dolgot, a csalásnál az elkövető megtévesztő magatartása eredményeként jut erre a döntésre, míg sikkasztásnál önszántából, saját elhatározásából teszi ezt. Hűtlen kezelés esetén az elkövetés tárgyát szintén az elkövetőre bízta annak tulajdonosa, azonban míg sikkasztásnál eltulajdonítja azt az elkövető, addig hűtlen kezelés esetén azokat a jogosítványokat sérti meg, amelyek az adott rábízott vagyontárgy kezeléséhez kötődnek.

A sikkasztásnak szabálysértési alakzata is van. Ha az érték, amelyre a sikkasztást elkövették nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Speciális szabály, hogy ha a sikkasztás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka. Ez esetben a sértett dönti el, hogy a történteket a büntető igazságszolgáltatás elé kívánja-e vinni vagy sem.

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a sikkasztás elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

(forrás:www.magyarorszag.hu)

Önbíráskodás

Btk. 368. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az önbíráskodást

a) fegyveresen,

b) felfegyverkezve,

c) csoportosan,

d) védekezésre képtelen személy sérelmére

követik el.

(3) Nem valósul meg önbíráskodás, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze.

Zsarolás

Btk. 367. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a zsarolást

a) bűnszövetségben,

b) az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel,

c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával,

d) hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével

követik el.

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

Btk. 375. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás jelentős kárt okoz, vagy

b) a nagyobb kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

b) a jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(4) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy

b) a különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával okoz kárt.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a külföldön kibocsátott elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.

Jogtalan elsajátítás

Btk. 378. § (1) Aki

a) a talált idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül a hatóságnak vagy annak, aki elvesztette, nem adja át, illetve

b) a véletlenül vagy tévedésből hozzá került idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül nem adja vissza,

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogtalan elsajátítást védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre követik el.

Jármű önkányes elvétele

Btk. 380. § (1) Aki idegen gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, vagy az így elvett, illetve a rábízott ilyen járművet használja jogtalanul, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel,

b) bűnszövetségben

követik el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményt fegyveresen, felfegyverkezve vagy bűnszövetségben követik el.

Én egy szövegblokk vagyok. Kattints a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Uzsora-bűncselekmény

Btk. 381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(3) Uzsora-bűncselekmény elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.